AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đĩa tròn có đường kính 40 cm, quay đều mỗi vòng trong 0,5 s. Tốc độ dài của một điểm A nằm trên vành đĩa là 

  • A. 8π cm/s.            
  • B. 80π m/s.          
  • C. 8π m/s.     
  • D. 0,8π m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Đường kính đĩa d = 40 cm ð bán kính R = 20 cm = 0,2 m.

  Chu kì \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 0,5s \Rightarrow \omega  = 4\pi \) (rad/s)

  Tốc độ dài \(v = \omega R = 4\pi .0,2 = 0,8\pi \) (m/s).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>