AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa?

  Lời giải tham khảo:

  Cách mạng XHCN là cuộc cách mạng nhắm thay đổi chế độ TBCN lỗi thời bằng chế độ XHCN. Trong cuộc cách mạng đó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo và cùng với quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Cách mạng XHCN được thức hiện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội:

  • Trên lĩnh vực chính trị: Nội dung trước tiên của cách mạng XHCN là đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền về giai cấp công nhân, nhân dân lao động, đưa những người lao động từ địa vị nô lệ làm thuê lên địa vị làm chủ xã hội quản lý nhà nước.
  • Trên lĩnh vực kinh tế:
   • Việc giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của cách mạng XHCN phải là phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân.
   • Cách mạng XHCN trong lĩnh vực kinh tế trước hết là phải thay đổi vị trí, vai trò của người lao động với TLSX chủ yếu; thay thế chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX bằng chế độ sở hữu XHCN với những hình thức thích hợp, thực hiện những biện pháp cần thiết gắn người lao động với TLSX.
   • Cùng cải tạo quan hệ xã hội cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới XHCN, nhà nước XHCN phải tìm cách phát triển lực lượng sản xuất, không ngừng nâng cao năng suất lao động.
   • CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.
  • Trên lĩnh vực văn hóa: Trong điều kiện xã hội mới XHCN, giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động là chủ thể sáng tạo ra các giá trị văn hóa, tinh thần xã hội. Trên cơ sở kế thừa 1 cách có chọn lọc và nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của thời đại, cách mạng XHCN trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa thực hiện việc giải phóng những ng lao động về mặt tinh thần.

  Như vậy, cách mạng XHCN diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, có thể gắn liền với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>