YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tích thuộc tính giá trị của hàng hóa sức lao động? Liên hệ với thực tiễn việt Nam?

  Lời giải tham khảo:

  • Giá trị hàng hóa sức lao động do thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động quy định. Nó được xác định bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết để duy trì đời sống bình thường của công nhân và gia đình họ cộng với những phí tổn đào tạo để người công nhân có một trình độ nhất định.
  • Giá trị hàng hóa sức lao động còn phụ thuộc vào ngành nghề và lĩnh vực làm việc của công nhân trong nền kinh tế và phụ thuộc vào các yếu tố tinh thần, lịch sử, tức là ngoài yêu cầu về vật chất, người công nhân còn có những nhu cầu về văn hóa, tinh thần,…những nhu cầu đó phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước ở từng thời kỳ, điều kiện địa lý, khí hậu ở nước đó và mức độ thỏa mãn những nhu cầu đó phần lớn phụ thuộc vào trình độ văn minh đã đạt được của mỗi nước.
  • Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là thỏa mãn nhu cầu của người mua, tức là mua để tiêu dùng vào quá trình lao động. nhưng khác với hàng hóa thông thường, quá trình sử dụng hàng hóa sức lao động co thể tạo ra một lượng giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Đó chính là đặc điểm khác biệt của hàng hóa sức lao động, là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản.
  • Liên hệ: Năm 1861 để phát triển công nghiệp, nước Mỹ đã chủ trương xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng sức lao động của con người bằng sự kiện cuộc nội chiến Nam-Bắc. Cuộc chiến kết thúc vào năm 1865, kể từ đó người lao động được bán sức lao động cho ai trả giá cao, lương cao. Hàng hóa sức lao động dc coi như 1 bước tiến của nền kinh tế VN, chỉ mới được công nhận từ năm 1986. Hang hóa sức lao động la điều kiện tiên quyết để phát triển tinh tế công nghiệp, kinh tế thị trường. Về vật chất của người lao động tại doanh nghiệp, đang tồn tại vấn đề tiền lương và thu nhập. Những năm gần đây, giá cả nhiều mặt hang thiết yếu tăng liên tục nhưng tiền lương thực tế lại giảm sút. Tiền lương danh nghĩa được điều chỉnh quá chậm. Như vậy giá trị hàng hóa sức lao động của công nhân ngày càng giảm sút, không có giá trị đáng kể.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA