AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích những đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp công nhân?

  Lời giải tham khảo:

  Địa vị kinh tế- xã hội đã tạo cho giai cấp công nhân có những đặc điểm chính trị-xã hội mà những giai cấp khác không thể có được, đó là những đặc điểm cơ bản sau:

  • Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng vì họ là đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, gắn liền với những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại. Đó là giai cấp được trang bị bởi 1 lý luận khoa học, cách mạng và luôn đi đầu trong mọi phong trào cách mạng theo mục tiêu xóa bỏ xã hội cũ lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ, nhờ đó có thể tập hợp được đông đảo các giai cấp tầng lớp khác vào phong trào cách mạng.
  • Thứ hai, giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất thời đại ngày nay. Trong cuộc cách mạng tư bản, giai cấp tư sản chỉ có tinh thần cách mạng trong thời kỳ đấu tranh chống chế độ phong kiến, còn khi giai cấp này đã giành được chính quyền thì họ quay trở lại bóc lột giai cấp công nhân, những giai cấp đã từng kề vai sát cánh với giai cấp này trong cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Khác với giai cấp tư sản, giai cấp công nhân bị giai cấp tư sản bóc lột, có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp vì lợi ích của giai cấp tư bản. Điều kiện sống, điều kiện lao động trong chế độ TBCN đã chỉ cho họ thấy: họ chỉ có thể được giải phóng bằng cách giải phóng toàn bộ xã hội khỏi chế độ TBCN. Các tầng lớp trung đẳng là những nhà tiểu công nghiệp, tiểu thương, thợ thủ công và nông dân, tất cả đều đấu tranh chống giai cấp tư sản để cứu lấy sự sống còn của họ với tinh cách những tầng lớp trung đẳng. Cho nên họ không cách mạng mà bảo thủ.
  • Thứ ba, giai cấp công nhân là giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Giai cấp công nhân lao động trong nền sản xuất đại công nghiệp, với hệ thống sản xuất mang tính chất dây chuyền và nhịp độ làm việc khẩn trương buộc giai cấp này phải tuân theo. Tính tổ chức và kỷ luật cao của giai cấp này được tăng cường khi nó phát triển thành 1 lực lượng chính trị lớn mạnh, có tổ chức, được giác ngộ bởi 1 lý luận khoa học, cách mạng và tổ chức ra được chính đảng của nó- Đảng cộng sản.
  • Thứ tư, giai cấp công nhân là giai cấp có bản chất quốc tế. Chủ nghĩa Mác- Lenin cho rằng, giai cấp tư sản là 1 lực lượng quốc tế. Giai cấp tư sản không chỉ bóc lột giai cấp công nhân ở chính nước họ mà còn bóc lột giai cấp công nhân ở các nước thuộc địa. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, sản xuất mang tính toàn cầu hóa TB của nước này có thể đầu tư sang nước khác là 1 xu thế khách quan. Nhiều sản phẩm không phải do 1 nước sản xuất ra mà là kết quả lao động của nhiều quốc gia. Vì thế, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ ở từng doanh nghiệp, ở mooic quốc gia mà càng phải có sự gắn bó giữa phong trào công nhân các nước.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>