YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tích thực chất của tích lũy tư bản? Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam?

  Lời giải tham khảo:

  Thực chất của tích lũy tư bản:

  • Tái sản xuất có 2 hình thức chủ yếu là tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Dưới CNTB, muốn tái sản xuất mở rộng, nhà TB phải sử dụng 1 phần giá trị thặng dư để tăng thêm TB ứng trước, quá trình đó gọi là tích lũy TB. Thực chất của tích lũy TB là sự chuyển hóa 1 phần giá trị thặng dư thành tư bản, hay là quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư.
  • Quá trình chuyển hóa 1 phần giá trị thặng dư thành TB phụ thêm gọi là tích lũy TB.

  Kết luận rút ra từ việc nghiên cứu tích lũy và tái sản xuất mở rộng:

  • Nguồn gốc duy nhất của tích lũy TB là giá trị thặng dư và nguồn tích lũy TB chiếm tỉ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ TB. Lao động của công nhân trong quá khứ lại trở thành phương tiện để bóc lột chính người công nhân.
  • Quá trình tích lũy làm cho quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hóa biến thành quyền chiếm đoạt TBCN.
  • Liên hệ: Thực trạng tích lũy vốn của nước ta chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, quy mô vốn của các doanh nghiệp thấp. Vì vậy, các giải pháp huy động vốn hiệu quả đóng vai trò hết sức quan trọng như: giải quyết đúng đắn mối quan hệ tích lũy tiêu dùng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường tích lũy vốn trong nước và tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Sở dĩ, chúng ta thực hiện các giải pháp như trên bởi vì trong điều kiện của nước ta, từ sản xuất nhỏ đi lên CNXH, chúng ta không còn cách nào khác là 1 mặt phải huy động toàn bộ sức lực của mọi người, mọi ngành, mọi cấp để tăng gia sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển, mặt khác phải triệt để tiết kiệm nhằm tích lũy vốn từ nội bộ nền kinh tế nước ta cho sự nghiệp xây dựng phát triển nền kinh tế sản xuất lớn XHCN.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA