ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phân tích những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc? Liên hệ với việc giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay?

  Lời giải tham khảo:

  Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc:

  Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng:

  • Quyền bình đẳng dân tộc là quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc trong mối quan hệ với các dân tộc khác.
  • Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng nghĩa là: các dân tộc lớn hay nhỏ, có trình độ phát triển cao hay thấp đều có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau trước pháp luật mõi nước và luật pháp quốc tế, không 1 dân tộc nào được giữ đặc quyền, đặc lợi và đi áp bức bóc lột dân tộc khác.
  • Đấu tranh cho quyền bình đẳng xét ở 1 phạm vi quốc gia đa dân tộc cần thể hiện ở việc thể chế hóa bằng luật pháp, khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, giáo dục,… do lịch sử để lại.
  • Đấu tranh cho quyền bình đẳng dân tộc xét trên phạm vi thế giới thể hiện thông qua cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng, chủ nghĩa bá quyền nước lớn, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc,… chống sự áp bức, bóc lột của các nước phát triển với các nước lạc hậu, chậm phát triển.

  Các dân tộc được quyền tự quyết:

  • Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết chế độ chính trị- xã hội và con đường phát triển của dân tộc mình.
  • Quyền dân tộc tự quyết bao gồm quyền tự do độc lập về chính trị-tách ra thành lập 1 quốc gia dân tộc vì lợi ích của các dân tộc, đồng thời bao gồm quyền tự nguyện lien hợp với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi để phát triển quốc gia-dân tộc.
  • Quyền tự quyết dân tộc cần được thực hiện trên lập trường của giai cấp công nhân, kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu lợi dụng quyền dân tộc tự quyết làm chiêu bài để can thiệp vào công việc nội bộ các nước, đòi ly khai, chia rẽ dân tộc.
  • Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc:
  • Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc tạo nên sức mạnh để giai cấp công nhân và phong trào dân tộc có thể giành thắng lợi.
  • Liên hiệp công nhân các dân tộc là cơ sở vững chắc để đoàn kết các tầng lớp nhân dân thuộc các dân tộc khác nhau trong cuộc đâu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ Xã hội.

  Liên hệ: Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc. Vậy nên Đảng và Nhà nước đã có một số giải pháp chủ yếu thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay:

  • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới.
  • Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi; rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh những chính sách đã có và nghiên cứu ban hành những chính sách mới, để đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc và nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới.
  • Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển, giúp đỡ vùng dân tộc và miền núi. Ưu tiên đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo, phát triển nhanh kinh tế – xã hội, giải quyết những khó khăn bức xúc của đồng bào vùng dân tộc và miền núi; trước hết tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn.
  • Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ ở vùng dân tộc và miền núi.
  • Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc.
  • Kiện toàn và chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.
  • Tăng cường công tác vận động quần chúng trong việc bảo đảm thực hiện tốt chính sách dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE