YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tích những nội dung cơ bản của quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?

  Lời giải tham khảo:

  Nội dung cơ bản của quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa:

  • Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới.
  • Trí tuệ khoa học và cách mạng là yếu tố quan trọng đối với công cuộc xây dựng CNXH. Do đó, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lao động có chất lượng và bồi dưỡng nhân tài, hình thành và phát triển đội ngũ XHCN vừa là nhu cầu lâu dài của sự nghiệp xây dựng CNXH và CNCS.
  • Xây dựng con người mới phát triển toàn diện. Con người mới XHCN được xây dựng là con người phát triển toàn diện. Đó là con ngườiười có tinh thần yêu nước chân chính và tinh thần quốc tế trong sáng, là con người có lối sống tinh nghĩa, có tính cộng đồng cao.
  • Xây dựng lối sống mới XHCN: Lối sống mới XHCN là 1 đặc trưng có tính nguyên tắc của xã hội XHCN và việc xây dựng lối sống mới tất yếu trở thành 1 nội dung của nền văn hóa XHCN. Lối sống mới XHCN được xây dựng, hình thành trên những điều kiện cơ bản của nó. Đó là chế độ công hữu về TLSX, trong đó sở hữu toàn dân giữ vai trò chủ đạo; nguyên tắc phân phối theo lao động, hệ tư tưởng khoa học và cách mạng giai cấp CN giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.
  • Xây dựng gia đình văn hóa XHCN: Gia đình là 1 giá trị văn hóa của Xã hội. Văn hóa gia đình luôn gắn bó, tương tác với văn hóa cộng đồng dân tộc, giai cấp và tầng lớp xã hội trong mỗi thời kỳ lịch sử nhất địnhcủa mỗi quốc gia dân tộc nhất định. Gia đình văn hóa mới XHCN là gia đình được xây dựng, tồn tại và phát triển trên cơ sở giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những yếu tố lạc hậu, những tàn tích của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, TBCN, đồng thời tiếp thu những giá trị tiến bộ của nhân loại về gia đình. Gia đình văn hóa mới XHCN là gia đình tiến bộ, đánh dấu bước phát triển của các hình thức gia đình trong lịch sử nhân loại. Việc xây dựng gia đình văn hóa XHCN trở thành 1 nội dung quan trọng, thể hiện tính ưu việt của nền văn hóa XHCN.
  RANDOM

Mã câu hỏi: 93361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA