AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với vai trò của Đảng Cộng sản VN?

  Lời giải tham khảo:

  Tính tất yếu của sự hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân:

  • Trong thực tế lịch sử, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản đã nổ ra ngay từ khi chủ nghĩa tư bản hình thành và phát triển, theo quy luật có áp bức có đấu tranh.
  • Chủ nghĩa Mác-Lenin ra đời đáp ứng được yêu cầu cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, được giai cấp công nhân tiếp thu và nhanh chóng trở thành vũ khí lí luận của mình. Chủ nghĩa Mác-Lenin sau 1 thời gian xâm nhập vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đã dẫn đến sự ra đời của ĐSC.
  • Khi ĐSC ra đời, thông qua sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong xã hội, hiểu được con đường, biện pháp đấu tranh cách mạng, từ đó tập trung đông đảo quần chúng nhân dân lao động, thực hiện viêc lật đổ CNTB, giải phóng giai cấp mình, giải phóng toàn xã hội và tổ chức xã hội mới về mọi mặt.

  Mối quan hệ giữa ĐSC và giai cấp công nhân:

  • ĐSC là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động.
  • Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội của ĐSC là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho ĐSC.
  • Với 1 ĐSC chân chính thì sự lãnh đọ của Đảng cũng chính là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
  • Là đội ngũ tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, ĐSC có sự tiên phong về lí luận và hành động.
  • ĐSC là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
  • ĐSC có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.
  • ĐSC là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và cả dân tộc.

  Liên hệ: Điều 4 của Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

  Đảng Cộng sản Việt Nam tiên phong trong việc:

  • Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của mình, đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ sau.
  • Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, nắm vững quy luật phát triển của xã hội, phân tích đúng đắn thực tiễn của đất nước đề ra Cương Lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với quy luật, với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.
  • Xây dựng tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí hành động; luôn xây dựng chính trị, tư tưởng, luôn chỉnh đốn để ngang tầm với nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng.
  • Trong khó khăn, gian khổ, Đảng vẫn vững vàng, kiên định, không xa rời mục tiêu, lý tưởng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, không run sợ trước kẻ thù, không nhụt chí trước khó khăn. Khi có sai lầm khuyết điểm Đảng nghiêm túc nhận rõ và quyết tâm sửa chữa.
  • Xây dựng và bảo vệ đất nước, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
  • Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Đảng ta chỉ rõ con đường và mục tiêu của cách mạng Việt Nam là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến thẳng lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Đó là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.
  • Đảng là người đại diện trung thành và đầy đủ nhất lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.
  • Đảng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
  • Đảng lãnh đạo, xây dựng và phát huy vai trò của Nhà nước-để Nhà nước thực sự là công cụ chủ yếu thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đảng cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát hoạt động và bảo vệ Đảng và Nhà nước.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành những thắng lợi vĩ đại, tạo ra bước phát triển mới của lịch sử dân tộc. Kể từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy cao độ truyền thống của dân tộc, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn, gian nan, thử thách, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>