AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?

  Lời giải tham khảo:

  Những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

  • Được sáng tạo bởi nhân dân lao động và dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân chủ XHCN đảm bỏ mọi quyền lực thuộc về nhân dân lao động. Vì vậy, dân chủ XHCN vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa mang tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.
  • Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những TLSX chủ yếu của toàn xã hội, phù hợp với sự phát triển ngày càng cao của lực lượng sản xuất với khoa học công nghệ hiện đại nhằm thỏa mãn ngày 1 tốt hơn, đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân.
  • Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội, nền dân chủ XHCN có sức động viên thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới.
  • Dân chủ XHCN cần phải có những điều kiện tồn tại với tư cách là 1 nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử nhưng vẫn là nền dân chủ mang tính giai cấp. Trong nền dân chủ XHCN chuyên chính và dân chủ là 2 mặt, 2 yếu tố quy định lẫn nhau, bổ sung cho nhau đó là chuyên chính và dân chủ kiểu mới trong lịch sử.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>