AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).

  • A. 1994 kJ
  • B. 1694 kJ
  • C. 1894 kJ
  • D. 1794 kJ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  • Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\):

               \(Q_0 = \lambda .m\)

  • Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(0^oC\):

             \(Q_1 = cm (t_1 - t_o)\)

  • Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở ở \(0^oC\) để chuyển nó thành nước ở \(20^oC\) là

   \(Q = Q_0 + Q_1\Rightarrow Q = \lambda m + cm (t_1 - t_o)\)
  \(= 3,4.10^5.4 + 4180.4.(20 - 0) = 1694400 J = 1694kJ\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>