AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

  (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

  (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 :1).

  (d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

  (e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

  (g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (a) Cu dư + Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2            (b) CO2 dư + NaOH → NaHCO3

  (c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + 2NaHCO3      (d) Fe dư + 2FeCl3 → 3FeCl2

  (e) BaO + H2O → Ba(OH)2                                          (g) Fe2O3 + 6HCl dư → 2FeCl3 + 3H2O

  Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O                         Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>