YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là 

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3-CH2-CH2-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH          (CH3)2CH-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

  HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH2-CH2-CH3          HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH(CH3)2

  CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-C2H5                   C2H5-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>