AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen.

  (b) Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C2H4O2.

  (c) Trong phân tử, các amino axit đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH.

  (d) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.

  (e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.

  (g) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a) Đúng, nhóm -NH2 hoạt hóa mạnh vòng thơm.      

  (b) Đúng, đó là CH3COOH và HCOOCH3

  (c) Sai

  (d) Đúng: NH2-CH2-COOCH3 + NaOH → NH2-CH2-COONa + CH3OH

  NH2-CH2-COOCH3 + HCl + H2O → NH3Cl-CH2-COOH + CH3OH

  (e) Đúng

  (g) Đúng, chất béo là thành phần chính của dầu thực vật và mỡ động vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>