YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm m để phương trình \({3^{{x^2} - 4}}{.5^{x + m}} = 3\) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn phương trình \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right| = {\log _3}5\) 

   .​

  • A. \(m = 4{\log _5}3\)
  • B. \(m = 5{\log _5}3\) 
  • C. \(m = 2\) 
  • D. \(m = -2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({3^{{x^2} - 4}}{.5^{x + m}} = 3 \Leftrightarrow {3^{{x^2} - 5}}{.5^{x + m}} = 1 \)

  \(\Leftrightarrow \left( {{x^2} - 5} \right)\ln 3 + \left( {x + m} \right)\ln 5 = 0\)

  \(\Leftrightarrow {x^2}.\ln 3 + x.\ln 5 - 5\ln 3 + m\ln 5 = 0\,(*)\)

  Giải sử (*) có nghiệm \(x_1, x_2\). Áp dụng định lý Vi-et ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l} {x_1} + {x_2} = \frac{{\ln 5}}{{\ln 3}}\\ {x_1}.{x_2} = - 5 + m\frac{{\ln 5}}{{\ln 3}} \end{array} \right.\)
  Khi đó: 

  \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right| = {\log _3}5 \)

  \(\Leftrightarrow {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} - 4{x_1}{x_2} = \frac{{{{\ln }^2}5}}{{{{\ln }^2}3}} \)

  \(\Leftrightarrow {\left( { - \frac{{\ln 5}}{{\ln 3}}} \right)^2} - 4\left( { - 5 + \frac{{m\ln 5}}{{\ln 3}}} \right)\)\(= \frac{{{{\ln }^2}5}}{{{{\ln }^2}3}}\)
  \(\Leftrightarrow \frac{{m\ln 5}}{{\ln 3}} = 5 \Leftrightarrow m = 5{\log _5}3\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON