YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(P = \sqrt[3]{{{x^2}\sqrt {x\sqrt[5]{{{x^3}}}} }}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A.  \(P = {x^{\frac{{14}}{{15}}}}\)
  • B. \(P = {x^{\frac{{17}}{{36}}}}\)
  • C.  \(P = {x^{\frac{{13}}{{15}}}}\)
  • D. \(P = {x^{\frac{{16}}{{15}}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(P = \sqrt[3]{{{x^2}\sqrt {x\sqrt[5]{{{x^3}}}} }} = \sqrt[3]{{{x^2}\sqrt {{x^{\frac{8}{5}}}} }} \)

  \(= \sqrt[3]{{{x^2}.{x^{\frac{4}{5}}}}} = {x^{\frac{{14}}{{15}}}}.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON