YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3, thu được hỗn hợp Y. Chia hỗn hợp Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vừa đủ 2,5 lít dung dịch H2SO4 0,5M, nóng (không có không khí). Phần 2 phản ứng vừa đủ 3,2 lít dung dịch HNO3 1M, thu được 11,2 lít khí NO (đo ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:

  • A. 50%
  • B. 80%
  • C. 75%
  • D. 60%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\\ n_{H_{2}SO_{4}} = 2,5. 0,5 = 1,25 \ mol\)
  \(n_{HNO_{3}} = 3,2.1 = 3,2 \ mol\)
  NO = 0,5 mol
  \(n_{NO_{3}^-}\) (muối) = 3,2 – 0,5 = 2,7 mol
  \(n_{SO_{4}^{2-}}\) = 1,25 mol
  Ta thấy có sự chênh lệch điện tích NO3  và SO42 –, chính là do Cr sinh ra
  ⇒ nCr = 1,7 – 1,25. 2 = 0,2 mol
  Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3 + NO + 2H2O
  0,2       0,8          0,2         0,2
  Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O
  0,3    1,2                         0,3
  2Al +   Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr
  0,2       0,1        0,1         0,2
  \(\Rightarrow n _{Al_{2}O_{3}} = 0,1\)
  Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O
  0,1          0,6
  Cr2O3 + 6HNO3 → 2Cr(NO3)3 + 3H2O
  0,1       ←        3,2 – 0,8 – 1,2 – 0,6
  \(\\ \Rightarrow \sum n_{Cr_{2}O_{3}bd} = 0,2 \\ \sum n _{Al \ bd}= 0,5\)
  ⇒ Hiệu suất tính theo Cr2O3 ⇒ H% = 0,1 : 0,2 = 50%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON