YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4 1,8M bằng điện cực trơ tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dịch sau phản ứng hoà tan tối đa 8,84 gam Al2O3. Giá trị của m là:

  • A. 34,8.
  • B. 34,5.
  • C. 34,6.
  • D. 34,3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Catot: Cu2+ + 2e → Cu
            1,8V   3,6V    1,8V        mol
  Anot : 2Cl- → Cl2 + 2e
              V        0,5V   V            mol
            2H2O → 4H+   +   O2   +   4e
                         2,6V    0,65V   2,6V  mol
  (Vì cả 2 điện cực đều thoát khí thì dừng ⇒ điện cực Catot không có điện phân nước)
  Có: \(n_{H^+} = 6n_{Al_{2}O_{3}} \Rightarrow V = 0,2 \ lit\)
  \(m = m_{Cu}+ m_{Cl_{2}} + m_{O_{2}} = 64.1,8V + 71.0,5V + 32.0,65V = 34,3 \ g\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA