AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 20 gam trong 500 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng vật sau phản ứng là giá trị nào sau đây?

  • A. 10,76 gam.
  • B. 21,52 gam.
  • C. 11,56 gam.
  • D. 12,56 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(n_{AgNO_3}\) giảm \(=\frac{500\times 4}{100\times 170}\times \frac{17}{100}=0,02 \ mol\)
  \(n_{AgNO_3}\) giảm do phản ứng với Cu
  \(n_{Ag^+ \ p/u}=n_{AgNO_3\ p/u}=0,02\)
  \(\begin{matrix} Cu & + & 2Ag^+ & \rightarrow & Cu^{2+} & + & 2Ag\\ 0,01 & \gets & 0,02 & \rightarrow & & & 0,02 \end{matrix}\)
  \(\Delta m=108 \times 0,02-64\times 0,01=1,52 \ g\)
  ⇒ Khối lượng vật tăng 1,52 gam
  ⇒ m vật sau phản ứng = 20 + 1,52 = 21,52 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>