AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Cho thanh nhôm vào dung dịch HNO3 đặc ở nhiệt độ thường.

  (b) Cho dung dịch K2CO3 vào dung dịch NaOH.

  (c) Cho SiO2 vào dung dịch HF.

  (d) Cho NaOH vào dung dịch NaHCO3.

  (e) Sục khí NH3 vào dung dịch CuSO4.

  (f) Sục khí CO2  vào dung dịch NaOH.

  Số thí nghiệm không xảy ra phản ứng hóa học là 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  a) Al thu động với HNO3 đặc nguội do vậy không có phản ứng

  b) K2CO3 + NaOH → không xảy ra vì không tạo kết tủa hoặc chất bay hơi

  c) SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

  d) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

  e) 2NH3 + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + (NH4)2SO4

  Nếu NH3 dư: 4NH3 + Cu(OH)2 → [Cu(NH3)4](OH)2

  f) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  hoặc CO2 + NaOH → NaHCO3

  => Có 2 phản ứng không xảy ra

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>