AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thổi V ml CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì được 0,2 g kết tủa. Giá trị của V là:

  • A. 44,8 ml hoặc 313,6 ml.
  • B. 44,8 ml hoặc 224 ml.
  • C. 224 ml.
  • D. 44,8 ml.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  +) TH1: OH- dư \(\Rightarrow n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = 0,002 \ mol \Rightarrow V = 0,0448\ lit = 44,8 \ ml\)
  +) TH2: Có tạo HCO3- \(\Rightarrow n_{CO_2} = n_{OH} - n_{CO_3} = 0,3 \times 0,02 \times 2 - 0,002 = 0,01\ mol \Rightarrow V = 224 \ ml\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>