AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây chính xác? 

  • A. Đột biến gen tạo ra nguyên liệu thứ cấp, chủ yếu cho quá trình chọn lọc tự nhiên.
  • B. Chọn lọc tự nhiên tác động vào quần thể thường làm nghèo vốn gen của quần thể.
  • C. Giao phối không ngẫu nhiên luôn có xu hướng làm gia tăng tính đa hình di truyền của quần thể.
  • D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có khả năng tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể và làm cho số lượng của chúng tăng lên theo thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phát biểu đúng là B, CLTN giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi, loại bỏ cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình kém thích nghi

  A sai vì ĐBG tạo nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa

  C sai vì Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tính đa hình (hình thành các dòng thuần)

  D sai vì CLTN chỉ có vai trò chọn lọc, không tạo ra kiểu gen thích nghi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>