AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là chính xác về các đặc trưng cơ bản của quần thể? 

  • A. Hầu hết các loài động vật có kích thước lớn trong tự nhiên đều có đường cong tăng trưởng chữ
  • B.  Hầu hết các quần thể động vật, tỉ lệ giới tính được duy trì ở trạng thái 1:1.
  • C. Trong môi trường giới hạn, tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt giá trị lớn nhất khi kích thước nhỏ nhất.
  • D. Trong quần thể, các cá thể trong tuổi sinh sản đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự tồn tại của quần thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phát biểu đúng là D.

  A sai vì các loài động vật có kích thước lớn trong tự nhiên đều có đường cong tăng trưởng chữS

  B sai vì có nhiều loài có tỷ lệ giới tính khác 1 :1 : VD ngỗng, vịt…tỷ lệ giới tính là 2 :3

  C sai vì khi quần thể có kích thước nhỏ thì tốc độ tăng trưởng chậm vì sức sinh sản chậm (số lượng cá thể ít)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>