AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần tạo nên sự phát triển bền vững?

  I. Đưa công nghệ mới vào khai thác tài nguyên thiên nhiên với hiệu suất cao hơn công nghệ cũ.

  II.Giảm nhu cầu không cần thiết, tái chế, tái sử dụng vật liệu(3R).

  III. Thay thế dần các nguồn năng lượng truyền thống bằng năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời.

  IV. Quy hoạch các khu bảo tồn thiên nhiên với hành lang ngăn cách với khu dân cư. 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cả 4 biện pháp trên đều góp phần tạo nên sự phát triển bền vững.

  Ý II: 3R là reduce -  reuse – recycle

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>