AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thú, giới đực dị giao tử tiến hành phép lai (♀) lông dài, đen × (♂) lông ngắn, trắng được F1 100% lông dài, đen. Cho đực F1 lai phân tích được Fb: 125 (♀) ngắn, đen; 42 (♀) dài, đen; 125 (♂) lông ngắn, trắng; 42 (♂) lông dài, trắng. Biết màu thân do một gen quy định, có bao nhiêu kết luận đúng?

  I. Fb có tối đa 8 loại kiểu gen

  II. Sự di truyền chiều dài lông theo quy luật tương tác gen.

  III. Có 2 kiểu gen quy định lông ngắn, trắng.

  IV. Cho các cá thể dài ở Fb ngẫu phối, về mặt lí thuyết sẽ tạo ra tối đa 36 loại kiểu gen và 8 kiểu hình. 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Tỷ lệ ngắn/dài: 3/1 → tính trạng do 2 cặp gen không alen tương tác với nhau; tính trạng màu sắc phân ly kiểu hình ở 2 giới là khác nhau nên tính trạng này do gen nằm trên NST giới tính X quy định. (không thể nằm trên Y vì giới cái cũng có tính trạng này)

  Quy ước gen A-B-: Lông dài; A-bb/aaB-/aabb : lông ngắn

  D – lông đen; d – lông trắng.

  Nếu các gen PLĐL thì đời con có kiểu hình (3:1)(1:1) phù hợp với đề bài cho.

  F1 đồng hình → P thuần chủng

  P: AABBXDXD× aabbXdY → F1: AaBbXDXd : AaBbXDY

  F1 lai phân tích: AaBbXDY × aabbXdXd → (1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb)(XDXd:XdY)

  Xét các phát biểu

  I đúng

  II Đúng

  III sai, có 3 kiểu gen

  IV, cho các cá thể dài ngẫu phối: AaBbXDXd × AaBbXdY → Số kiểu gen 9×4=36; số kiểu hình 4×2 = 8

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>