AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển của tình hình sau: „vụ án chính cương sách lược vắn tắt“ đã chứng tỏ ai đúng, ai sai lầm?

  • A. Những người có quan điểm “tả“ khuynh trong quốc tế cộng sản và trong ban chấp hành lâm thời Đảng cộng sản Đông Dương đúng.
  • B. Những người theo quan điểm „tả“ khuynh sai lầm.
  • C. Hồ Chí Minh đúng.
  • D.  Hồ Chí Minh sai               

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>