AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Câu trên được trích dẫn từ tác phẩm nào?

  • A. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1
  • B. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2
  • C. Hồ Chí Minh toàn tập, t3
  • D. Hồ Chí Minh toàn tập, t4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>