RANDOM
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm pha sáng quang hợp nào dưới đây được sử dụng trong chu trình Calvin ? 

  • A.  CO2 và glucose  
  • B. H2O và O2     
  • C. ADP, Pi và NADP+
  • D. ATP và NADPH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH và O2 trong đó O2 sẽ thoát ra không khí còn ATP và NADPH tham gia vào chu trình Calvin

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA