AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Alen B qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b qui định quả dài. Các cặp gen này phân li độc lập. Cho giao phấn hai cây với nhau, thu được F1 gồm 312 cây, trong đó có 78 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không phát sinh đột biến. Trong các phép lai sau đây có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên?

  (1) AaBb × Aabb                      (2) AaBB × aaBb                        (3) Aabb × Aabb

  (4) aaBb × aaBb                       (5) Aabb × aabb                          (6) aaBb × AaBB

  (7) Aabb × aaBb                       (8) AaBb × aabb                         (9) AaBb × AaBb 

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cây thân thấp quả dài chiếm 0,25 → kiểu gen của 2 cây đem lai đều phải chứa alen a và b → loại (2), (6)

  Các phép lai thỏa mãn là: (3),(4),(7),(8)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>