AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn.

  Phép lai P :  ♂ AB/abDd ×♀AB/abDd thu được F1 có số cá thể mang 3 tính trạng lặn chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra HVG cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1

  I. Có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

  II. Số cá thể mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng chiếm 10%

  III. Số cá thể dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm 34%

  IV. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cM 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA