AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết mỗi kiểu gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là gen trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. TÍnh theo lý thuyết, có mâý kết luận đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe?

  (1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

  (2) Có thể có tối đa 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên

  (3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

  (4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 3/4

  (5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên 

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA