AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở phép lai giữa ruồi giấm có kiểu gen \(\frac{AB}{ab}\)XDXd với ruồi giấm \(\frac{AB}{ab}\)XDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là

  • A. 30%
  • B. 20%
  • C. 40%
  • D. 35%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  XDXx XDY cho đời con : 1 XDX: 1 XDX: 1 XDY: 1 XdY

  → kiểu hình dd ở đời con chiếm tỉ lệ : ¼

  Mà kiểu hình aabbdd ở đời con có tỉ lệ : 4,375%

  → vậy kiểu hình aabb ở đời con chiếm tỉ lệ: 17,5%

  Mà ở ruồi giấm, chỉ có giới cái xảy ra hoán vị gen

  → ruồi ♀ cho giao tử ab = 17,5% : 0,5 = 35%

  Vậy tần số hoán vị gen f = 30%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>