• Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây đã không được Quốc dân đại hội thực hiện?

  • A. Chia ruộng đất cho nông dân
  • B. Thông qua Hiến pháp lâm thời.
  • C.  Thành lập chế độ cộng hòa   
  • D. Bầu Đại Tổng thống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC