AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng suất cây trồng phụ thuộc vào bao nhiêu nhân tố nào sau đây?

  1. Khả năng quang hợp của giống cây trồng

  2. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp - bộ lá

  3. Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế

  4. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Năng suất cây trồng phụ thuộc vào những nhân tố như : khả năng quang hợp của cây trồng, nhịp điệu sinh trưởng, thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp, khả năng tích lũy chất thô vào cơ quan kinh tế. Vậy cả 4 ý trên đều đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>