AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một sơ đồ lưới thức ăn giả định ở hình dưới đây. Mỗi chữ cái trong sơ đồ biểu diễn một mắt xích trong lưới thức ăn. Có bao nhiêu phát biểu về lưới thức ăn này là đúng?

  I. Mắt xích có thể là sinh vật sản xuất là B

  II. Mắt xích có thể là động vật ăn thịt là: D, E, A.

  III. Mắt xích có thể là động vật ăn thực vật là: C, D, A

  IV. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn trên có 5 mắt xích. 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  - I đúng, vì từ B mũi tên xuất phát ra các điểm khác trong lưới thức ăn nên B có thể là sinh vật sản xuất.

  - II đúng vì nếu D, E, A nằm chuỗi thức ăn: B → C → D → E → A thì D, E, A có thể là động vật ăn thịt.

  - III đúng vì C, D, A đều là mắt xích tiếp theo của B nên C, D, A có thể là động vật ăn thực vật.

  - IV đúng, chuỗi thức ăn dài nhất chứa toàn bộ sinh vật trong lưới thức ăn: B → C → D → E → A

  Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>