AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen ở sinh vật nhân sơ có 1500 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 có 150 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Mạch 1 của gen có G/X = 3/4.        II. Mạch 1 của gen có (A + G) = (T + X).

  III. Mạch 2 của gen có T = 2A.          IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 2/3. 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  *Lưu ý: bài này đề bài cho 1500 cặp nuclêôtit nên tổng số nuclêôtit của gen là 1500.2=3000

  - Gọi số nuclêôtit ở mạch 1 của gen lần lượt là A1, T1, G1, X1

  - Gọi số nuclêôtit ở mạch 2 của gen lần lượt là A2, T2, G2, X2

  A = T = 15% = 0,15.3000 = 450; G = X = 50% - 15% = 35% = 0,35.3000 = 1050

  T1 = A2 = 150 ; G1 = X2 = 0,3.1500 = 450

  T2 = A1 = A – A2 = 450 – 150 = 300; G2 = X1 = G – G1 = 1050 – 450 = 600

  - G1 / X1 = 450/600 = 3/4 → 1 đúng

  - (A1 + G1) = 300 + 450 = (T1 + X1) = 150 +  600 = 750 → II đúng

  - T2 = 300, A2 = 150 → T2 = 2A2 → III đúng

  - (A2 + X2) / (T2 + G2) = (150 + 450)/(300 + 600) = 2/3 → IV đúng

  Vậy cả 4 phát biểu đều đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>