YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là 

  • A. 27,3 cm/s. 
  • B. 28,0 cm/s.         
  • C.  27,0 cm/s.          
  • D. 26,7 cm/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biên độ dao động A = L/2 = 7 cm . Gia tốc a = 0 khi vật qua VTCB

  Thời gian từ khi chất điểm đi từ x = 3,5 cm theo chiều (+) đến khi gia tôc có giá trị cực tiểu lần thứ 2 là

    t = \(\frac{T}{6}\) + \(\frac{3T}{4}\)= \(\frac{11T}{12}\) = \(\frac{11}{12}\) s

  Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó là   S = \(\frac{A}{2}\) + 3A = 24,5 cm

  Tốc độ trung bình là   v = \(\frac{S}{t}\) = \(\frac{{24,5}}{{11}}.12\)=  26,7 cm/s.

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON