• Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 20 cm. Ở vị trí mà li độ của chất điểm là 5 cm thì nó có tốc độ \(5\pi \sqrt 3 \,cm/s\). Dao động của chất điểm có chu kì là

  • A. 1s
  • B. 2s
  • C. 0,2s
  • D. 1,5s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng biểu thức liên hệ giữa vận tốc, li độ, biên độ và tần số góc ta có

  \(\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} + {x^2} = {A^2} \Rightarrow \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2} - {x^2} \Rightarrow \omega = \sqrt {\frac{{{v^2}}}{{{A^2} - {x^2}}}} = \sqrt {\frac{{{{\left( {5\pi \sqrt 3 {{.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}}{{0,{1^2} - 0,{{05}^2}}}} = \pi \left( {rad/s} \right)\)

  \(\Rightarrow T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 2s\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC