ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 20 cm. Ở vị trí mà li độ của chất điểm là 5 cm thì nó có tốc độ \(5\pi \sqrt 3 \,cm/s\). Dao động của chất điểm có chu kì là

  • A. 1s
  • B. 2s
  • C. 0,2s
  • D. 1,5s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng biểu thức liên hệ giữa vận tốc, li độ, biên độ và tần số góc ta có

  \(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} + {x^2} = {A^2}}\\ { \Rightarrow \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2} - {x^2}}\\ \begin{array}{l} \Rightarrow \omega = \sqrt {\frac{{{v^2}}}{{{A^2} - {x^2}}}} \\ = \sqrt {\frac{{{{\left( {5\pi \sqrt 3 {{.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}}{{0,{1^2} - 0,{{05}^2}}}} = \pi \left( {rad/s} \right) \end{array}\\ { \Rightarrow T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 2s} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON