YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 20 cm. Ở vị trí mà li độ của chất điểm là 5 cm thì nó có tốc độ \(5\pi \sqrt 3 \,cm/s\). Dao động của chất điểm có chu kì là

  • A. 1s
  • B. 2s
  • C. 0,2s
  • D. 1,5s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Áp dụng biểu thức liên hệ giữa vận tốc, li độ, biên độ và tần số góc ta có

  \(\begin{array}{*{20}{l}} {\frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} + {x^2} = {A^2}}\\ { \Rightarrow \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2} - {x^2}}\\ \begin{array}{l} \Rightarrow \omega = \sqrt {\frac{{{v^2}}}{{{A^2} - {x^2}}}} \\ = \sqrt {\frac{{{{\left( {5\pi \sqrt 3 {{.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}}{{0,{1^2} - 0,{{05}^2}}}} = \pi \left( {rad/s} \right) \end{array}\\ { \Rightarrow T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 2s} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF