YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là

  • A. 0,3 ; 0,7
  • B. 0,8 ; 0,2
  • C. 0,7 ; 0,3
  • D. 0,2 ; 0,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số tương đối của alen A: \( 0.04 + \frac{{0.32}}{2} = 0.2 \)

  Tần số tương đối của alen a: \( 1 - 0.2 = 0.8 \)

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF