YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối có F0: 0,4Aa : 0,6aa. Dự đoán nào sau đây đúng? 

  • A. Ở F1 tỉ lệ kiểu gen dị hợp chiếm 0,64
  • B. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ngày càng giảm
  • C. Ở F2, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ít hơn tỉ lệ kiểu gen dị hợp 
  • D. Ở F3, tần số alen trội chiếm 0,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối có F0: 0,4Aa : 0,6aa. 

  Ở F1 tỉ lệ kiểu gen dị hợp: \( Aa = h{\left( {\frac{1}{2}} \right)^n}=0.4 {\frac{1}{2}}=0.2\) → A: Sai

  Tỉ lệ kiểu gen dị hợp ngày càng giảm → B: Đúng

  Ở F2, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp:

  \( AA = d + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right] = 0 + \frac{{0.4}}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^2}} \right] = 0.15 \)

  \(aa = r + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right] = 0,6 + \frac{{0.4}}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^2}} \right] = 0.75 \)

  → Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là: 0.15 + 0.75 = 0.9

  Tỉ lệ kiểu gen dị hợp: \( Aa = h{\left( {\frac{1}{2}} \right)^n}=0.4{\left( {\frac{1}{2}} \right)^2}=0.1\)

  → Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp > Tỉ lệ kiểu gen dị hợp

  → C: Sai.

  Ở F3, tần số alen trội

  \( AA =0 + \frac{{0.4}}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^3}} \right] = 0.175 \)

  \(aa =0.6 + \frac{{0.4}}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^3}} \right] = 0.775 \)

  → Tần số alen trội: 0,175 + 0,775 = 0,95 → D: Sai

  ⇒ Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124775

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON