YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quần thể cây đậu Hà Lan tự thụ phấn có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: P0: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Biết rằng, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng.

  (1) Sau 1 thế hệ tự thụ phấn, quần thể có cấu trúc di truyền là 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.

  (2) Tần số các alen trong quần thể sau 4 thế hệ tự thụ phấn là pA = 0,6 ; qa = 0,4.

  (3) Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tần số kiểu hình của quần thể là 62,5% đỏ : 37,5% trắng.

  (4) Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tần số kiểu gen đồng hợp chiếm 90%.

  Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định trên? 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tần số các alen trong quần thể tự phối giữ nguyên qua các thế hệ → pA = 0,5 + 0,2/2 = 0,6; qa = 0,4 → (2) đúng.

  Cấu trúc di truyền của quần thể sau n thế hệ tự phối:

  Fn: \( 0,4 + \frac{{0,4}}{2} \times \left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]AA:0,4 \times {\left( {\frac{1}{2}} \right)^n}Aa:0,2 + \frac{{0,4}}{2} \times \left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]aa \)

  → F1: 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa → (1) đúng.

  F3 : 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa → Tỉ lệ kiểu hình ở F3: 0,625 đỏ : 0,375 trắng → (2) đúng.

  F2 : 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa → tần số kiểu gen đồng hợp ở F2 = 0,55 + 0,35 = 0,9 → (4) đúng.

  ⇒ Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124777

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON