AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất nào sau đây chứa 40% cacbon về khối lượng? 

  • A. C2H5OH.     
  • B. CH3COOH.      
  • C. CH3CHO.       
  • D.  C3H8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Từ các tính %mC/HCHC =  ta tính được:

  C2H5OH chứa 52,174% cacbon về khối lượng.

  CH3COOH chứa 40% cacbon về khối lượng.

  CH3CHO chứa 54,55% cacbon về khối lượng.

  C3H8 chứa 81,82% cacbon về khối lượng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>