RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

  X + NaOH → Y + Z

  Y(rắn) + NaOH(rắn) → CH4 + Na2CO3

  Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

  Chất X là 

  • A.  etyl fomat. 
  • B. vinyl axetat.      
  • C. metyl acrylat.      
  • D. etyl axetat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Từ đáp án ⇒ X là este đơn chức.

  Y + NaOH → CH4 + Na2CO3 ⇒ Y là CH3COONa ⇒ Loại A và C.

  Z có phản ứng tráng gương ⇒ Loại D ⇒ X là CH3COOCH=CH2.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA