AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 este thơm là đồng phân của nhau có công thức C8H8O2. Lấy 34 gam X thì tác dụng được tối đa với 0,3 mol NaOH. Số cặp chất có thể thỏa mãn X là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lập tỉ lệ:  1 < nNaOH/nX < 2 ⇒ Số cặp chất thoả mãn là:

  + HCOOC6H4CH3 (o, m, p) và HCOOCH2C6H5 (hoặc C6H5COOCH3) ⇒ Có 4 cặp.
  + CH3COOC6H5 và HCOOCH2C6H5 (hoặc C6H5COOCH3) ⇒ Có 2 cặp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>