AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong etylenglicol.
  (2) Ở nhiệt độ thường, CH3CHO phản ứng được với dung dịch brom trong CCl4.
  (3) Đốt cháy hoàn toàn andehit axetic thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
  (4) Ancol etylic phản ứng được với dung dịch axit fomic.
  (5) Có thể phân biệt được stiren và anilin bằng nước brom.
  (6) Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với dung dịch brom.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1) Đúng.
  (2) Sai, CH3CHO phản ứng được với dung dịch brom trong nước.
  (3) Đúng.
  (4) Đúng.
  (5) Đúng.
  (6) Đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>