AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KClO3 trong X là

  • A. 12,67%
  • B. 18,10%
  • C. 25,62%
  • D. 29,77%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  82,3 gam X\(\left\{ \begin{array}{l} KCl{O_3}\\ Ca{(Cl{O_3})_2}\\ CaC{l_2}\\ KCl \end{array} \right.\) → t   0,6 mol O2 và chất rắn Y\(\left\{ \begin{array}{l} CaC{l_2}\\ KCl \end{array} \right.\) \(\overset{0,3molK_{2}CO_{3}}{\rightarrow}\) Z\(\left\{ \begin{array}{l} CaC{O_3}\\ KCl \end{array} \right.\) 

  Coi hỗn hợp X gồm CaCl2 :x mol, KCl : y mol, O2 : 0,06 mol → mCaCl2 + mKCl = 63,1 → 111x + 74,5y = 63,1

  Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với 0,3 mol K2CO3 → x = 0,3 mol → y = 0,4 mol

  Bảo toàn nguyên tố K → nKCl(Z) = nKCl + 2nK2CO3 = 0,4 + 2.0,3 = 1 mol → lượng KCl trong X là 0,2 mol

  %KCl= \(\frac{{0,2.74,5}}{{82,3}}\) .100%= 18,1%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>