AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm NaI và NaBr vào nước thu được dung dịch X. Cho Br2 dư vào X được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch thu được y gam chất rắn khan. Hòa tan y gam chất rắn khan đó vào nước thu được dung dịch Z. Cho Cl2 dư vào dung dịch Z thu được dung dịch T. Cô cạn T thu được z gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 2y = x + z. Phần trăm khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu là:

  • A. 5,4%.
  • B. 4,5%.
  • C. 3,7%.
  • D. 7,3%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaI; NaBr → NaBr → NaCl
  Gọi số ml NaI và BaBr ban đầu lần lượt là a và b.
  ⇒ x = 150a + 103b; y = 103(a + b); z = 58,5(a + b)
  2y = x + z ⇒ 206(a + b) = 150a + 103b + 58,5(a + b)
  ⇒ 44,5b = 2,5a ⇒ a = 17,8b
  ⇒ %mNaBr = 3,71%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>