AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X chứa Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 thu được dung dịch Y chỉ chứa hỗn hợp muối trung hòa có khối lượng lớn hơn khối lượng X là 62,60 và 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai đơn chất khí với tổng khối lượng là 1,58 gam. Cho tiếp dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được 211,77 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe có trong X là

  • A. 19,65%. 
  • B. 24,96%.
  • C. 33,77%.
  • D. 38,93%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Z gồm N2 (0,05) và H2(0,09)

  BTKL: mX + mHNO3 + mH2SO4 = m muối + mZ + mH2O

  Với m muối - mX = 62,6 ⇒ nH2O = 0,58

  bảo toàn H → nNH4+ = 0,04

  Bảo toàn N → nFe(NO3)2 = 0,03

  nH+ = 0,08 + 0,71.2 = 12nN2 + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO

  → nO = 0,16 → nFe3O4 = 0,04 mol

  Đặt u,v là số mol Fe và Mg trong X.

  nX = u + v + 0,04 + 0,03 = 0,5

  nBa(OH)2 = nH2SO4 = 0,71

  → nOH- trong kết tủa = 0,71.2 - nNH4+ = 1,38

  m kết tủa = 56(u+ 0,03 + 0,04.3) + 24v + 1,38.17 +233.0,71 = 211,77

  → u = 0,13 và v = 0,3

  → % Fe = 24,97%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>