YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \( \frac{3}{{\sqrt 7 - 1}} - \frac{{\sqrt 7 - \sqrt {21} }}{{2 - 2\sqrt 3 }}\)

  • A. \( \frac{1}{2}\) 
  • B. \(- \frac{1}{2}\) 
  • C. -1 
  • D. -2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\frac{3}{{\sqrt 7  - 1}} - \frac{{\sqrt 7  - \sqrt {21} }}{{2 - 2\sqrt 3 }} = \frac{{3.\left( {\sqrt 7  + 1} \right)}}{{\left( {\sqrt 7  - 1} \right).\left( {\sqrt 7  + 1} \right)}} - \frac{{\sqrt 7  - \sqrt 7 .\sqrt 3 }}{{2.\left( {1 - \sqrt 3 } \right)}}}\\
  { = \frac{{3\left( {\sqrt 7  + 1} \right)}}{{{{\left( {\sqrt 7 } \right)}^2} - 1}} - \frac{{\sqrt 7 \left( {1 - \sqrt 3 } \right)}}{{2\left( {1 - \sqrt 3 } \right)}}}\\
  { = \frac{{3\left( {\sqrt 7  + 1} \right)}}{6} - \frac{{\sqrt 7 }}{2} = \frac{{\sqrt 7  + 1}}{2} - \frac{{\sqrt 7 }}{2} = \frac{1}{2}}
  \end{array}\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 410256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF