AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là \({x_1} = {A_1}\cos \omega t\) cm và \({x_2} = {A_2}\sin \omega t\) cm. Biết \(64x_1^2 + 36x_2^2 = {48^2}\) cm2. Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = 3 cm với vận tốc  \({v_1} =  - 18\) cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng 

  • A. \(24\sqrt 3 \) cm/s.
  • B. 24 cm/s.       
  • C. 8 cm/s.            
  • D. \(8\sqrt 3 \) cm/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Đạo hàm hai vế phương trình \(64x_1^2 + 36x_2^2 = {48^2}\) ta thu được \(128{x_1}{v_1} + 72{x_2}{v_2} = 0\)

  + Tại thời điểm t, \({x_1} = 3cm \Rightarrow {x_2} = \sqrt {\frac{{{{48}^2} - 64{x_1}}}{{36}}}  = 4\sqrt 3 \) cm

  + Thay vào biểu thức vừa đạo hàm

  \(128{x_1}{v_1} + 72{x_2}{v_2} = 0 \Rightarrow {v_2} =  - \frac{{128{v_1}{x_1}}}{{72{x_2}}} = 8\sqrt 3 \) cm/s

  • Đáp án D
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>