YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giới hạn quang điện của Xesi là 0,66μm, chiếu vào kim loại này bức xạ điện từ có bước sóng 0,5μm. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện khi bứt ra khỏi kim loại là?

  • A. Wdmax = 2,48.10-19 J
  • B.  Wdmax = 5,40.10-20 J   
  • C. Wdmax = 8,25.10-19 J 
  • D. Wdmax = 9,64.10-20 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\lambda _0=0,66\mu m=0,66.10^{-6}m\)

  \(\lambda=0,5\mu m=0,5.10^{-6}m\)
  \(\frac{hc}{\lambda }=A+E_{domax}=\frac{hc}{\lambda }-\frac{hc}{\lambda _0}= 9,64.10^{-20}J\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA